Top Panel
zaterdag 23 feb 2019
Afdrukken

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: My Tuning / SignCentrum

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen

(inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen SignCentrum (handelend

onder de naam SignCentrum) en enige derde (“de opdrachtgever”) die SignCentrum opdracht geeft tot het verrichten

van enige werkzaamheden door SignCentrum.

1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere

overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien SignCentrum.

nl deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende

overeenkomst(en).

1.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de

overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De

betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de

niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Artikel 2: OVEREENKOMSTEN

2.1 De overeenkomst tussen SignCentrum en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever

schriftelijk of mondeling SignCentrum een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en SignCentrum.

nl deze opdracht accepteert.

Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging

wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en

volledig weer te geven.

2.2 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop

worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

2.3 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van SignCentrum die niet schriftelijk

door SignCentrum zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud

en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door SignCentrum worden gegeven. Indien en voorzover de

opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

2.4 SignCentrum behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

2.5 SignCentrum is gerechtigd om - indien SignCentrum dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering

van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen

worden doorberekend.

2.6 Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken SignCentrum eerst nadat SignCentrum van de

inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer

zonder dat SignCentrum deze hoeft te bevestigen.

Artikel 3: AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van SignCentrum zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten

werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of

meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te

zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn.

3.2 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/

aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft SignCentrum het

recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens (zoals maten, materialen, kleuren etc.)

zijn zo nauwkeurig mogelijk, opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven

prijzen exclusief BTW. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer,

tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3.3 a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de

bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in

lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is SignCentrum gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij

door te berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door SignCentrum en/of toeleveranciers

worden uitgegeven en in werking treden, dan is SignCentrum gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij

in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

b) Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen

worden doorberekend/in rekening worden gebracht.

Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.4 SignCentrum is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

 

Artikel 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

4.1 Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten

zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient SignCentrum derhalve schriftelijk in gebreke te

worden gesteld.

4.2 Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke

transactie beschouwd.

4.3 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt SignCentrum zich, nadat

hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht

voor de zaken/ materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico

van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen voor rekening van de wederpartij.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4.4 Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken

door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat

alsdan in voor een goed bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de

uitlading/lossing.

4.5 SignCentrum is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij

vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden

een aanvang te maken.

4.6 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is

verstrekt, door SignCentrum bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending

worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

5.1 Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van SignCentrum niet

normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is SignCentrum gerechtigd de daaruit voortvloeiende

meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de door SignCentrum aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar

zijn, hetzij ten gevolge van de aan SignCentrum niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan

ook heeft SignCentrum het recht te vorderen dat de aan SignCentrum verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd,

dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende

omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. SignCentrum heeft alsdan recht op volledige vergoeding

van de reeds door SignCentrum verrichte werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.

5.3 Alle onkosten welke door SignCentrum worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel

voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: TRANSPORT & OPSLAG

6.1 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door SignCentrum te bepalen wijze, tenzij anders overeengekomen,

doch voor rekening en risico van de wederpartij.

6.2 SignCentrum kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade, - van welke aard en vorm dan ook,

die verband houdt met het transport en opslag, al dan niet aan de zaken - voor het bedrag waarvoor hij verzekerd

is .

6.3 De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

6.4 Niet geaccepteerde bestellingen worden door SignCentrum, voor rekening en risico van de wederpartij,

opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

7.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te

gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/

of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van SignCentrum te worden gebracht, zulks met onmiddellijke

schriftelijk bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend

schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan SignCentrum te worden gemeld.

7.2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan SignCentrum kenbaar gemaakt

is, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

7.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. SignCentrum dient in staat te

worden gesteld de klacht te onderzoeken.

7.4 Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van SignCentrum.

nl indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de

retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor

rekening van SignCentrum indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt

retourzending slechts op een door SignCentrum te bepalen wijze.

7.5 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt

of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

7.6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

 

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

8.1 SignCentrum kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn

handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of

opzet te wijten. Een zelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die

SignCentrum bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

8.2 SignCentrum staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever

aan SignCentrum verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele

aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever

(ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft SignCentrum het recht tot toepassing van artikel 16 (beëindiging).

8.3 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment

van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht SignCentrum zich die zaken kosteloos te vervangen.

SignCentrum staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke

levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

8.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van SignCentrum –

uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs

voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

8.5 a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen SignCentrum tot vergoeding van schade kan worden aangesproken

beperkt tot 6 maanden.

b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, geldt een maximale termijn van 6 maanden.

8.6 Zijn door SignCentrum geleverde zaken door de fabrikant van een garantie voorzien, zal die garantie op

gelijke wijze tussen partijen gelden.

8.7 De wederpartij verliest diens rechten jegens SignCentrum, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart

SignCentrum tegen iedere aanspraak van derden terzake vergoeding van schade, indien en voorzover:

a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van SignCentrum strijdig gebruik

en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij.

b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door SignCentrum gegeven

instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

c) voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers

e.d. die door of namens de wederpartij aan SignCentrum zijn verschaft en/of voorgeschreven.

d) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is SignCentrum niet

aansprakelijk.

8.8 De verplichtingen van SignCentrum als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige

andere rechtsgrond zijn ter keuze van SignCentrum beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging

van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of het terugbetalen van de in verband

met de gebrekkige prestatie van de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als

ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen geval is SignCentrum aansprakelijk voor door

de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens

voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van SignCentrum tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.

8.9 De aansprakelijkheid van SignCentrum is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat SignCentrum in verband

met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

8.10 De door SignCentrum te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen

prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. SignCentrum zal zich niet

op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de

schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SignCentrum of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 9: BETALING

9.1 SignCentrum zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te

maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in

rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever

worden terugbetaald.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na

verzenddatum aan SignCentrum te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14

dagen na factuurdatum aan SignCentrum te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting,

inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.3 De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen

van welke aard dan ook, laten voornoemde betalingsverplichtingen onverlet.

9.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van SignCentrum op de opdrachtgever beschouwd.

9.5 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten

name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve

van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen

zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de

opdracht te worden medegedeeld.

9.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door

het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan;

a) zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening

worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

b) zal de wederpartij aan SignCentrum een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente

conform artikel 6:119/120 B.W. , vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

c) en de wederpartij na daartoe door SignCentrum te zijn gemaand, gedurende en door SignCentrum te

bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met

het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van

een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. Laatsgenoemde zal ter zake minimaal 15% van de

hoofdsom verschuldigd zijn.

9.7 Ter keuze van SignCentrum kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder

nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden,

al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

9.8 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SignCentrum bevoegd de

nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op

te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al voor het

moment van in gebreke/verzuim zijn indien SignCentrum het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om

aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10: VERREKENING

10.1 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen SignCentrum heeft,

danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).

Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling

aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 11: EIGENDOMMEN ONTWERPEN/CONCEPTEN/PRESENTATIES

11.1 SignCentrum is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en

vorm van rapporten, tekeningen en ontwerpen, software modellen en dergelijke.

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt SignCentrum de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van

intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen,

modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming

niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever

daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan SignCentrum te retourneren op straffe van een

boete van € 1000,- per dag.

11.2 Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan SignCentrum verschuldigde,

komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 SignCentrum behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop

de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens SignCentrum heeft voldaan.

Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd me vorderingen ter zake

van verrichtte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,

schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

12.2 In geval SignCentrum een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst

als ontbonden, onverminderd het recht van SignCentrum vergoeding van schade, gederfde winst en

interest te vorderen.

12.3 De wederpartij is verplicht SignCentrum terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden

rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13: PAND/WARRANTAGE

13.1 De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos

pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te

brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. SignCentrum.

nl kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zij gehouden, diens verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van SignCentrum op

vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.

14.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij

en SignCentrum gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige

ingebrekestelling zal zij vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,

voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid

en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,

tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 15: WANPRESTATIE/VERZUIM

15.1 Ingeval nakoming van de gesloten overeenkomst, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan (niet) toerekenbare,

niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld

derden/toeleveranciers, is SignCentrum gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.

Danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke

termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden

aan diens verplichtingen jegens SignCentrum tot aan dat moment te voldoen.

15.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden

verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en

uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het

aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere

voorvallen; natuurverschijnselen een en andere onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij SignCentrum.

nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

15.3 Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover SignCentrum in gebreke mocht blijven prompt aan

haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging,

boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van

enigerlei contact aan SignCentrum verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

Artikel 16: BEEINDIGING/OPSCHORTING/SCHADEVERGOEDING

16.1 Indien de opdrachtgever:

a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,

een verzoek tot surséance van betaling indient; of

b) overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe

een besluit wordt genomen; of

c) enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens SignCentrum niet of niet behoorlijk

of niet tijdig voldoet;

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan SignCentrum.

nl onmiddellijk opeisbaar zijn.

16.2 SignCentrum is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding

en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het

recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling

aan de opdrachtgever en/of

b) enig door de opdrachtgever aan SignCentrum verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te

eisen en/of

c) alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor

(tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

16.3 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

16.4 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van

SignCentrum of de opdrachtgever. Alvorens opdrachtgever een ontbindingsverklaring tot SignCentrum richt, zal

hij te allen tijde eerst SignCentrum schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog

zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig

schriftelijk dient te melden.

16.5 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen

op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakoming van zijn verplichtingen.

16.6 Indien SignCentrum instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft

hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten

ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen

aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtgever verrichte prestaties en heeft SignCentrum

onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

 

Artikel 17: INFORMATIEPLICHT

17.1 De opdrachtgever is gehouden SignCentrum onmiddellijk te informeren indien zich (een der) in artikel 8

lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van niet toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van zijn verplichtingen, overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen

jegens SignCentrum niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden

die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling uitvoering van de werkzaamheden van SignCentrum.

 

Artikel 18: TOEPASSELIJKHEID RECHT/BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op de tussen SignCentrum en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van

toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen

eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

18.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter te ‘s Gravenhage,

zij het dat SignCentrum de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de

plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

*this website is under construction*